ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562


ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2562 9:33:47     อ่าน : 2044

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

2. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม


รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) โดยไม่มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

               จำนวนรับ
                     - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
                             - แผนการเรียน 4 ปี 15 คน
                             - แผนการเรียน 4 ปี เทียบเข้าเรียน 10 คน
                     - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 15 คน
                     - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 15 คน

              กำหนดการ
                     - วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 รับสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.admissions.mju.ac.th 
                     - วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
                     - วันที่ 28 มกราคม 2562 ประกาศผล รอบที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/
                     - วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 เคลียริ่งเฮาส์
                     - วันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 1

              เกณฑ์ในการพิจารณา
                     - คุณสมบัติเฉพาะสาขา
                             - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
                                     - แผนการเรียน 4 ปี
                                               
1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - คณิตศาสตร์ GPAX 2.25 ขึ้นไป
                                              2. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม GPAX 2.25 ขึ้นไป
                                     - แผนการเรียน 4 ปี เทียบเข้าเรียน
                                               
1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาทางพืชสวนประดับ เทคโนโลยีภูมิทัศน์
                                                  เทคนิคสถาปัตยกรรม GPAX 2.25 ขึ้นไป
                             - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
                                     
1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ศิลป์ - คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - ภาษา GPAX 2.25 ขึ้นไป
                                    2. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แผนกสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, งานสถาปัตยกรรม GPAX 2.25 ขึ้นไป
                             - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
                                     
1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  GPAX 2.25 ขึ้นไป
                                    2. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง GPAX 2.25 ขึ้นไป
                     - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ส่งในรูปแบบแฟ้มผลงาน หรือ ไฟล์ดิจิตอลในรูปแบบ CD/DVD) ประกอบด้วย
                            1. หนังสือรับรองผลงานนักเรียน (Portfolio) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Download
                            2. เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปัตยกรรม ของผูู้สมัคร ในรูปแบบเอกสารขนาด A4 หรือ
                                ไฟล์ดิจิตอล (PDF หรือ JPEG) ในรูปแบบ CD/DVD ซึ่งเป็นข้อมูลผลงานเดียวกับรูปเล่มเอกสาร โดยประกอบไปด้วย
                               - ผลงานด้านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต่าง ๆ เช่น สีน้ำ สีไม้ หรือการออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ
                               - ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางด้านการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์
                               - สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลัง 3 ปี) หรือเอกสารการเข้าร่วมการฝึกอบรบที่เกี่ยวข้อง
                               - อื่น ๆ ที่สนใจอยากนำเสนอ
                             
*สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบเล่มแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ข้อกำหนดต่างๆ และสถานที่ในการจัดส่ง ได้ที่นี่ Download
                            *ในกรณีที่ผู้สมัครสมัครมากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องทำแฟ้มสะสมผลงานส่ง ตามจำนวนสาขาที่สมัคร


รอบที่ 2 การรับตรงแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ

               จำนวนรับ
                    - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
                             - แผนการเรียน 4 ปี 2 คน
                             - แผนการเรียน 4 ปี เทียบเข้าเรียน 5 คน
                     - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 5 คน
                     - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 คน

               กำหนดการ
                     - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562 รับสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.admissions.mju.ac.th 
                     - วันที่ 30 มีนาคม 2562 สอบข้อเขียน
                     - วันที่ 24 เมษายน 2562 ประกาศผล รอบที่ 2
                     - วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 เคลียริ่งเฮาส์
                     - วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2562 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 2

               เกณฑ์ในการพิจารณา


รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน          

               จำนวนรับ
                    - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
                             - แผนการเรียน 4 ปี 1 คน
                             - แผนการเรียน 4 ปี เทียบเข้าเรียน 5 คน
                     - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 5 คน
                     - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 คน

               กำหนดการ
                     - วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 รับสมัครรับตรงร่วมกันทางเว็บไซต์  http://mytcas.com/ 
                     - วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์
                     - วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล รอบที่ 3
                     - วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2562 เคลียริ่งเฮาส์
                     - วันที่ 20 - 30 พฤษภาคม 2562 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 3

               เกณฑ์ในการพิจารณา


รอบที่ 4 การรับแบบ Admission กลาง          

               จำนวนรับ
                    - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
                             - แผนการเรียน 4 ปี 1 คน
                             - แผนการเรียน 4 ปี เทียบเข้าเรียน 5 คน
                     - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 3 คน
                     - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 3 คน

               กำหนดการ
                     - วันที่ 10 - 19 พฤษภาคม 2562 รับสมัคร Admission ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/ 
                     - วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์
                     - วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ประกาศผล รอบที่ 4
                     - วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 เคลียริ่งเฮาส์
                     - วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2562 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 4

               เกณฑ์ในการพิจารณา


รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ         

               จำนวนรับ
                    - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
                             - แผนการเรียน 4 ปี 1 คน
                             - แผนการเรียน 4 ปี เทียบเข้าเรียน 5 คน
                     - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 2 คน
                     - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2 คน

               กำหนดการ
                     - วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562  รับสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.admissions.mju.ac.th 
                     - วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ประกาศผล รอบที่ 5
                     - วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562 เคลียริ่งเฮาส์
                     - วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 5

               เกณฑ์ในการพิจารณา